Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Anlatım Türleri Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Her anlatımın; gerçekleştiği bağlam içinde ayrı bir bütündür. Anlatım, dil bilgisi kuralları ve anlam ilişkisi ile birbirine bağlanan cümle ve paragraf adlı birimlerden oluşur.

Edebî türler veya metin türleri olarak bilinen yazılarda farklı anlatım birlikleri bir araya gelir. Bir hi­kâyede betimleme, açıklama, tanıtma amacıyla yazılmış parçalar öyküleme (hikâye etme) çevresinde birleştirilir. Makale adlı türde; açıklama, tanımlama, tartışma, öğretme, anlatım biçimleri birlikte kullanı­labilir.

Anlatımın gerçekleşmesinde iletişime katılan öğelerin, anlatımın amacı, alıcıda uyandırılmak iste­nilen etki ve anlatıcının anlatılan husus veya obje karşısındaki tavrı anlatım türünü belirler. İçinde yer alacağı, kendisinden daha geniş metnin varlık sebebi ve özellikleri, anlatımın gerçekleşmesinde izle­necek yolun belirlenmesinde rol sahibidir
Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, göstermeye bağlı anlatım, öğretici anlatım, açıklayıcı an­latım, kanıtlayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, coşku ve heyecana bağlı anlatım, destansı anlatım, acı ve hüzün verici anlatım, düşsel anlatım, mizahî anlatım, emredici anlatım, söyleşmeye bağlı anlatım, gelecekten söz eden anlatım vb. anlatım türlerinden söz edilebilir.

Öyküleyici Anlatım:


Bu anlatımda amaç; olayı okuyucunun gözü önünde canlandırmak, anlat­mak istenileni bir olay içerisinde vermektir. Öyküleyici anlatımda olaylar oluş haline uygun olarak bir dizi halinde verilirse birbirine bağlanır. Öyküleme, tasarlanan ya da yaşanan bir olayın anlatımıdır. Roman, hikâye ve masalların anlatımı öyküleyici anlatım biçimindedir.
Öyküleyici anlatımda olay, kişi, zaman, mekân ve anlatıcı ortak öğelerdir. Her öyküleyici anlatım­da anlatılacak, nakledilecek veya gösterilecek bir olay veya olay örgüsü ve bir anlatıcı bulunur. Sanat metinlerinde anlatıcı kurmaca kişi, öğretici öyküleyici metinlerde ise gerçek bir kişidir. Öyküleyici metinlerde anlatıcının anlattıklarını nereden ve nasıl öğrendiği metinden ve ifadelerden anlaşılır. Bu me­nlerde anlatıcı, yaşayan veya yaşamış bir kişidir.

Betimleyici Anlatım:


Betimleme en yalın biçimiyle sözcüklerle resim çizme işidir. Varlıkların nite­liklerini, bu varlıkların duyularımız üzerinde uyandırdıkları izlenimleri belirtmektir. Betimleme nesnele­rin, varlıkların, belirgin özelliklerini tanıtıp göz önünde canlandırmaktır. Bu anlatımda okuyucunun çe­şitli duyularına seslenilerek anlatılan varlıkla ilgili izlenim kazanılması amaçlanır. Bu amacın gerçek-eşmesi için titiz bir gözlem gerekir. Gözlem sırasında ayırt edici özelliklerin anlatılmasına özen gösterilir.
Ruh çözümlemeleri de betimlemedir. Ancak buna "tahlil" denilir. Bu betimlemelerde betimlenecek nesne ve görünüşün, adı söylenerek veya sezdirilerek betimlemeye başlanır. Nesne ve görünüşün bir mekâna yerleştirilmesi bu anlatım türünde çok önemlidir.
Bilgi veren, gerçeği yansıtan sanat ve simgesel işlevi olan betimlemelerden de söz edilebilir. Bu betimlemeler belgesel metinlerdir, gerçeği yansıtan betimlemeler yaşanmış olayların sahnesini tanıtan yazılardır, sanatsal betimlemeler olayın sahnesini veya aksesuarını yansıtır.
Simgesel betimlemelerde, okuyucunun yorumuyla betimlenen şeye ulaşılabilir; anlatma esasına bağlı metinlerde kahramanın ruh hâlini ve mizacını yansıtan betimlemeler bulunmaktadır.

Coşturucu Anlatım:


Coşturucu anlatımda "ben" ve "biz" zamiri hareket noktası durumundadır. Bu tür anlatımlarda heyecan, mutluluk veya mutsuzluk ifade eden; dinî duyarlılık, derin düşünce, yü­celtme gibi hâlleri dile getiren söz öbeklerinin kullanıldığı görülür.

Destansı Anlatım:


Destansı anlatımda tarihî olay ve kişiler olağanüstü bir şekilde anlatılır.

Emredici Anlatım:


Emredici sözlü ve yazılı anlatım okuyucuyu bir iş yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davranışı gerçekleştirmeye zorlar. Alıcı durumundaki okuyucu veya dinleyici kendisine söyleneni yerine getirip getirmemek durumundadır. Bu anlatım türünde emir, telkin, öneri ifade eden kelime ve kelime gruplarının çok kullanıldığı görülür. Bu tür metinlerin öğretici ve açıklayıcı yönleri de bulunmaktadır.

Öğretici Anlatım:


Öğretici metinler açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır. Öğretici metinlerde söz sanatlarına, dilin bünyesine mal olmamış yan anlam ifade eden kelime ve kelime grup­larına yer verilmez. Öğretici metnin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kav­rayabilecek birikime sahip olması gerekir.

Açıklayıcı Anlatım:


Açıklayıcı yazılar; sorunu ortaya koyan cümle veya cümlelerle başlar; soru­nu çözümleyen açıklamalar, örnekler, karşılaştırmalar ile devam eder, özetleyici veya yargı bildiren ifadelerle sonuçlanır.
Açıklayıcı anlatımda dilin göndergesel işlevi ve kelimelerin gerçek anlamlarında kullanılmasına özen gösterilir, ifadelerin kesin ve açık olması çok önemlidir. Açıklayıcı metinlerde tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma; örneklendirme, benzerlik ve karşıtlardan yararlanarak metinler düzenlenir.

Tartışmacı Anlatım:


Okuyucuyu veya dinleyiciyi istenilen davranış ve düşünce biçimine yönelt­mek amacıyla başvurulan bir anlatım biçimidir. Bu anlatım biçimiyle okuyucunun sahip olduğu düşün­cenin değiştirilmesi amaçlanır. Yani amaç düşünce ve konularda değişiklik yapmaktır. Tartışmada yazar veya konuşmacı yeteneği, bilgisi ve deneyimiyle kendince bir yöntem belirler.

Kanıtlayıcı Anlatım:


Ortaya atılan herhangi bir konu, düşünce, görüş veya yargıyı okuyucuya (veya dinleyiciye) kabul ettirmek için başvurulan anlatım biçimine kanıtlama (ispat yoluyla anlatım) denir. Bu anlatım biçimi -genellikle- makale, deneme, fıkra, eleştiri gibi yazılı türlerle; konferans, açık oturum, münazara gibi sözlü kompozisyonlarda kullanılır.
Kanıtlamada önce, kişiye ait düşünceler (yargılar, kanaatler ...) ortaya konur, sonra bu kanaatle­rin doğruluğunu ispatlayacak delillerden, belgelerden de yararlanılarak dinleyici veya okuyucu ikna edilir. Bu anlatım biçiminde bir başka üslûp olarak da önce yazarın katılmadığı zıt düşünceler söylenir sonra bunların yanlışlığı belgeleriyle ispatlanır.

Düşsel (Fantastik) Anlatım:


Fantastik metinler, gerçek dışı ve düşsel nitelikteki olgu ve olu­şumları anlatan metinlerdir. Büyük ölçüde bireysel istek ve kaprislere göre biçimlenmiş, amacı somut bir işlevi yanıtlamak olmayan, özellikle genel-geçer eğilimlere uymayı yadsıyan her tür sanatsal ürün, tutum ve davranışa fantezi denir. Fantastik, soyutlaştırma yüzey ya da hacim sanatlarında gerçek varlıklara gönderme yapan betilerin tanınamayacak derecede yalınlaştırılmasıdır. Düşsel (Fantastik) metinlerde,..hayale sığınma ve yaşanılan gerçeklikten kaçış söz konusudur.

Gelecekten Söz Eden Anlatım:


Bu tür metinler gelecekten söz eden metinlerdir. Ütopya metin­lerini de bu gruba dahil edebiliriz. Bu tür metinlerde gelecek zaman bildiren sözler ve gelecek zamanlı çekimli fiiller kullanılır.

Söyleşmeye Bağlı (Diyalog) Anlatım:


Sohbet, diyalog, mülakat adı verilen metinler söyleşme çevresinde oluşur. İç konuşma (monolog) da söyleşmeye dayanır. Günlük hayat, roman, hikâye ve tiyatrolarda karşılıklı konuşma (diyalog) ve ikiden fazla kişinin konuşmasına bağlı metinler, söyleşme anlatım türü çevresinde oluşur.

Mizahî Anlatım:


Mizaha hayatın hemen her öğesi girer. Ancak başkalarına aktarıldığında bir forma girerek edebiyata yansır. Söz olarak doğan mizah yazıya geçirildiğinde edebi bir kimliğe bürü­nür. Mizah kavramı güldürme amacının yanı sıra dolaysız olarak yergiyi ve öfkeyi de içerir. Mizahın sınırları ironiden sövgüye kadar uzanır. Mizahın geniş bir anlatım ve içerik alanı vardır. Öfkenin, düş­manlığın dışa vurulduğu, toplumsal eleştirinin dile getirildiği önemli bir edebiyat türüdür.

Mizahta abartma, ironi gibi ince zeka ürünü yöntemlerin yanı sıra aşağılamalar da vardır. Mizah, düşüncelerin nükte, şaka ve takılmalarla süslenip anlatıldığı bir söz veya yazı çeşididir. Bu anlatımda ses, hareket, konuşma, görünüş taklitlerinin rolü çok büyüktür.


Anlatım Türleri Resimleri

 • 33
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Anlatım Türleri Sunumları

 • 38
  Önizleme: 3 yıl önce

  Anlatım türleri sunusu (Pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Anlatım Türleristyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  1) Öyküleyici Anlatım ÖzellikleriOlay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir.Olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(Anlatıcı olay kahramanlarından biridir)Sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır.Olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir.Olaylar 3.şahsın ağzından anlatılabilir.(Olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır.Kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan ögelerdir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  3. Sayfa
  Kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan ögelerdir.Öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı, söyleşi, görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır.Öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır.Yaşanmış olaylarda olay zinciri, kurgulanmış olaylarda olay örgüsü vardır. 3.Şahıs anlatımda anlatıcı her şeyi bilir. Öyküleyici anlatım sanat metinlerinde ve öğretici metinlerde kullanılır.Sanat metinlerinde anlatıcı kurmaca kişi öyküleyici metinlerde ise gerçek bir kişidir.Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  4. Sayfa
  Öyküleyici Anlatım Biçimi Bu teknikte yazarın amacı, okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Bu tekniğe hikâye etme de denir. Olay akışı vardır. Olaylar birbiri üzerine gelişir ve zaman durmadan geçer. Genellikle haber kipleriyle çekimlenmiş yüklemler kullanılır. ... geldi, ... anlatmış, ... maviydi vb.Bu teknikle yazılmış bir parçanın en önemli iki özelliği: Zaman akışının olması ve parçanın bir öyküden veya romandan alınmış izlenimi vermesidir.Öyküleme yöntemi roman ve öykü gibi olay esaslı türlerde kullanılır. Bu teknik düşünce yazılarında pek görülmez.rrrr

  5. Sayfa
  Bir durumdan başka bir duruma geçişi, hareketli bir yaşam kesitini bir olaya bağlı olarak anlatma yöntemidir. Öykülemelerde amaç, okuyucuyu olayların içinde yaşatmaktır. Yani okuru, öykünün kahramanlarından biriyle özdeşleştirerek kendini onun yerine koyarak (empati ile) bir görüşü benimsetmektir.Olay, öykünün belirleyici özelliğidir. Olaysız hiçbir anlatım öykü sayılamaz. Olay; insanların başından geçen, az rastlanan, merak öğesi uyandıran giriş, gelişme (düğüm) ve çözüm bölümleri bulunan anlatımlardır. Günlük konuşmalarımızda "Bak ne oldu..." diye başlayan tüm anlatımlar, güldürücü fıkralar, anekdotlar birer öyküdür.Öykülerin hemen tamamı konuşmaların arasında anlatılır ve bir örnek niteliği kazanır. Bu nedenle ana düşünce bulunurken: "Bu öykü, hangi iddiayı (savı) inandırıcı kılmaya yarayan örnek olabilir?" sorusuna yanıt aranır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  6. Sayfa
  Örnek:İKİ YOLCUBir zamanlar bir yolcu dağların derinliklerinde, kalın bir kar tabakasıyla kaplı az kullanılan bir pati­kada tek başına yürüyordu. Kar giderek daha derinleşiyor, yol giderek daha tehlikeli olmaya başlıyor­du. Sonunda yolcu soğuğa dayanamayacak hale geldi ve yere yığıldı. Şansı varmış ki, aynı yoldan ikinci bir yolcu geçti ve diğerinin durumunu görünce çok üzüldü. Onu kaldırdı ve kendine getirecek bir şeyler verdi. Daha sonra ilk yolcu, yeni gelenin elini ellerinin arasına aldı ve ona olan borcunu yaşadığı sürece unutmayacağına dair yemin etti. Diğeri hafifçe gülümsedi ve bir şey söylemedi. İlk yolcu, daha sonra eve ulaştığında bu olanları herkese anlatacağını söyledi. Bu insancıl davranışı her tarafta anla­tacak, geleceğe kalması için yazıya ve dizelere dökecekti. Diğeri bir kez daha gülümsedi ve bir şey söylemedi.Birlikte yollarım hızla devam ettiler ama patika gittikçe daha tehlikeli bir hale geldi, kar derinleşti ve yolculardan biri tökezledi. Bir çığlık atarak yanındakinin elini kavradı ve ikisi birlikte dipsiz bir uçu­ruma yuvarlanıp kayboldular. On bin yıl da geçse, hiç kimsenin onların yazgısından haberi olmayacak -hele ikinci yolcunun büyük iyiliğinden. KUNİKİDA DOPPOstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  Kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.Kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.Roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, Şiir gibi türlerde kullanılır.Kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.Betimlemeler açıklayıcı , sanatsal betimleme ve kişi betimlemeleri olmak üzere üçe ayrılır.2-BETİMLEYİCİ ANLATIMstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  8. Sayfa
  Sanatsal Betimleme:İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır.Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.Ayrıntılar sübjektif olarak verilir.Amaç sanat yapmaktır.Açıklayıcı Betimleme:Bilgi vermek amacıyla yazılır.Genel ayrıntılar üzerinde durulur.Ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.Amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında bilgi vermektir.Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulmaz.Betimlenecek varlığa kişisel duygu ve düşünceler katılmaz.style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  9. Sayfa
  KİŞİ BETİMLEMELERİ (PORTRE) Kişilerin dış görünüşlerini (fiziksel) ve karakterlerini (ruhsal durum) tanıtan betimlemedir.Kişi betimlemelerine portre denir. Portre; fiziksel portre ve ruhsal portre olarak ikiye ayrılır.1. Fiziksel portre: Kişilerin dış görünüşlerinin anlatıldığı betimlemedir. Betimlemede kişiyi, diğer kişilerden ayıran fiziksel özellikler belirtilir. Portresi çizilen kişi hakkında özel görüş ve izlenimler de verilebilir.2. Ruhsal portre: Kişilerin karakter özelliklerinin anlatıldığı betimlemedir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  Örnekler:HOROZ Sırtında sanki kanla, altınla işlenmiş ağır, parıl parıl bir manto! Başında vahşi ruhunun timsali gibi balta şeklinde kıpkırmızı tacı! Yerde hançer gibi keskin bir gaga! Sonra, ayaklarındaki mahmuz dediğimiz sivri süngüleri! Dikkat ederdim: Tavukların hiçbirini sevmezdi. Yerde bir şey bulup “gıt gıt” diye çağırması, beni hiddetlendiren bir yalandı. Yiyecek bir şey buldu mu kendi yutardı. Yenmeyecek, yutulmayacak bir taş, bir kum parçası buldu mu hemen tavuğa ikram:- Gıt, gıt, gıt!. Ö.Seyfettinstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  Örnek: Bulunduğumuz yer denizden bin beş yüz metre kadar yüksekte idi Akcedil; ay iskelesinin önünde duran kayıklar, ağaçların arasındaki seyrek binalar iğne topuzu kadar ufaktı Karşıda Burhaniye'nin arkasında yatan Madra dağları şekilsiz bir yığından ibaretti Güneşin altında göz kamaştırıcı pırıltılarla yanan deniz, ta uzaklarda açıklı koyulu gölgelere bürünen Midilli Adası'na kadar uzanıyor, bunun sağ yanından geçerek, ufukta sisler içinde gökle birleşiyordu Kazdağı'nın körfeze kadar yaklaşan eteklerini sayılamayacak kadar çok, her biri başka renk ve biçimde, irili ufaklı dağlar ve tepeler çeviriyordu Arkamızda Sarıkız, bu dağların en yüksek tepesi, ağaçsız başını beyaz bulutlara uzatıyordu Sabahattin Alistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  3-COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIMLirik anlatımda dil "heyecana bağlı işlev"de kullanılır.Coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro türlerinde kullanılır.Öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi, durum ve varlıkların betimlenmesi; lirik anlatımda ise duyguların ifade edilmesi esastır.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  13. Sayfa
  Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.Öyküleyici anlatımlarda olay ve durumlar anlatılırken duygusal düşünceler katılmaz. Coşku ve heyecana bağlı anlatımda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yansıtılır.style.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  ÖRNEKLER:MAVİ GÖZLÜ DEV O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi, Bahçesinde ebruli Hanımeli Açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri öyle büyük işler için Hazırlanmıştı ki devin, Yapamazdı yapısını, Çalamazdı kapısını Bahçesinde ebruliHanımeli Açan evin. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata acıktı kadın Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda! deyip mavi gözlü deve, Girdi zengin bir cücenin kolunda Bahçesinde ebruli Hanımeli Açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, Dev gibi sevgilere mezar bile olamaz: Bahçesinde ebruliHanımeli Açan ev.. Nazım Hikmet style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  15. Sayfa
  Diğer Anlatım TürleriDESTANSI(EPİK)ANLATIMEMREDİCİ ANLATIMÖĞRETİCİ ANLATIMTARTIŞMACI ANLATIMKANITLAYICI ANLATIMDÜŞSEL (FANTASTİK) ANLATIMMİZAHİ ANLATIMSÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIMGELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIMstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  16. Sayfa
  Hazırlayan: Maral SelinFındıkoğlu10/B 528style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

 • 15
  Önizleme: 3 yıl önce

  Anlatım biçimleri sunumu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Turkceciler.comDİL ve ANLATIM DERSİ 10. SINIFDERS NOTLARI HİLÂL KARAGÖL DEMİR ALTINKAYA ANADOLU LİSESİstyle.visibilityrstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  Turkceciler.comANLATIM TÜRLERİ1.BETİMLEYİCİ ANLATIM 2.ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM3.COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM4.DESTANSI(EPİK)ANLATIM5.EMREDİCİ ANLATIM6.ÖĞRETİCİ ANLATIM7.TARTIŞMACI ANLATIM8.KANITLAYICI ANLATIM9.DÜŞSEL (FANTASTİK) ANLATIM10.GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM11.SÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIM (DİYALOG)12.MİZAHİ ANLATIMstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  3. Sayfa
  Turkceciler.com1-BETİMLEYİCİ ANLATIM (ÖYKÜLEME)Özellikleri:1. Betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2. Kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil (ruhî portre) denir.3. Kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4. Roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, Şiir gibi türlerde kullanılır.5. Kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  4. Sayfa
  Turkceciler.comTASVİRÎ ANLATIM (BETİMLEME) ÇEŞİTLERİSanatsal Betimleme:1.İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.Ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.Amaç sanat yapmaktır.Açıklayıcı Betimleme:1.Bilgi vermek amacıyla yazılır.2.Genel ayrıntılar üzerinde durulur.3. Ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.4.Amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında bilgi vermektir.5. Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulmaz.6.Betimlenecek varlığa kişisel duygu ve düşünceler katılmaz.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  5. Sayfa
  Turkceciler.com2-ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM (HİKÂYELEME)Özellikleri:1. Olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir.2. Olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(Anlatıcı olay kahramanlarından biridir)3. Sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır.4. Olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  6. Sayfa
  Turkceciler.com5. Olaylar 3.şahsın ağzından anlatılabilir.(Olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır6. Kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan öğelerdir.7. Öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı, söyleşi, görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır.

  7. Sayfa
  Turkceciler.com3-COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIMÖzellikleri:1.Lirik anlatımda dil “heyecana bağlı işlev”de kullanılır.2.Coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro türlerinde kullanılır.3.Öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi, durum ve varlıkların betimlenmesi; lirik anlatımda ise duyguların ifade edilmesi esastır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  8. Sayfa
  Turkceciler.com3-COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM4. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.5.Öyküleyici anlatımlarda olay ve durumlar anlatılırken duygusal düşünceler katılmaz. Coşku ve heyecana bağlı anlatımda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yansıtılır.

  9. Sayfa
  Turkceciler.com4-DESTANSI (EPİK) ANLATIMÖzellikleri:1.Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılır.2.Destan türünün yiğitçe havası vardır.3.Yapıp etmeler yani fiiller ön plandadır.4.Tarihi konular ve kahramanlıklar işlenir.5.Etkileyici bir özellik taşır.6.Sürekli hareket vardır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  10. Sayfa
  Turkceciler.com4-DESTANSI (EPİK) ANLATIM7.Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullanılabilirler.8 Şiir, destan roman, hikâye, tiyatro, destansı anlatımın kullanıldığı türlerdir.9.Anlatımda abartıya yer verilebilir.10.Sanatlı bir dil kullanılır.Örnek metin: s.124 Çanakkale Şehitlerine, s. 125Sivastopol,Osmancık, Kanije Kalesi’nin Fethi, Genç Osman

  11. Sayfa
  Turkceciler.com5-EMREDİCİ ANLATIMÖzellikleri:1.Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.2.Emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadeler yer verilir.3.Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır.4.Cümlelerde fiiller hakimdir.

  12. Sayfa
  Turkceciler.com5-EMREDİCİ ANLATIM5.Uyulması beklenen bir üslubu vardır.(Zorlama anlamı vardır)6.Sosyal hayatın düzenlenmesinde emredici anlatım kullanılır.7.Trafik kuralları, bazı eşyaların kullanma kılavuzları, ilaçların kullanma kılavuzları emredici anlatıma örnek verilebilir.

  13. Sayfa
  Turkceciler.com6-ÖĞRETİCİ ANLATIMÖzellikleri:1.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.2.Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz anlamlarına yer verilmez.3.Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir.4.Daha çok nesnel cümleler kullanılır.5.Açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır.

  14. Sayfa
  Turkceciler.com6-ÖĞRETİCİ ANLATIMÖzellikleri6.Öğretici metnin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekir.7.İfade hiçbir engele uğramadan akıp gider.8.Gereksiz söz tekrarı yapılmaz.9.Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur.

  15. Sayfa
  Turkceciler.com6-ÖĞRETİCİ ANLATIMÖzellikleri10.Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür.11.Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.12.Bu anlatım türü daha çok ansiklopedilerde ve ders kitaplarında kullanılır.13.Tarihi metinler, Felsefi metinler, Bilimsel metinler gibi bölümleri vardır.Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabı sayfa 147–148 “Meridyenler” ,”Klasizm”, Maddenin Üç Hali”

  16. Sayfa
  Turkceciler.com7-TARTIŞMACI ANLATIMÖzellikleri:1.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.2.Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.3.Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür.4.Gereksiz ifadelere yer verilmez.

  17. Sayfa
  Turkceciler.com7-TARTIŞMACI ANLATIM5.Karmaşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz.6.Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur.7.Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verilir.

  18. Sayfa
  Turkceciler.com7-TARTIŞMACI ANLATIM8.İki farklı bakış açısının olduğu konular bu türde işlenmeye daha elverişlidir.9.Fıkra, deneme, makale, röportaj gibi türlerde kullanılır.10.Yeteneğe, bilgi ve deneyime göre yöntem belirlenir.11.Eleştirici bir bakış açısıyla yazılırlar. Anlatım tarzı sohbete varabilir. 12.İhtimal bildirmeyen, kesin, kanıtlanmış bilgiler kullanılır.Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabında sayfa 160–161–162’deki metinler

  19. Sayfa
  Turkceciler.com8-KANITLAYICI ANLATIMÖzellikleri:1.İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir.2.Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir.3.Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek, düşündürmek ve üzerinde durulan konudan uzaklaşmamak için bazı kelime, kelime grupları ve cümleler tekrar edilir.

  20. Sayfa
  Turkceciler.com8-KANITLAYICI ANLATIM4. Konuşmacı ve yazar üzerinde durduğu konuyu aydınlatmak ve düşüncelerini kabul ettirmek için örneklere başvurur.5.Konuşmacı ve yazar konuyu aydınlatmak maksadıyla farklı kişilerin düşüncelerine müracaat eder.6.Kelimeler ve kelime grupları gerçek anlamında kullanılır.

  21. Sayfa
  Turkceciler.com8-KANITLAYICI ANLATIM7.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.8. ”Tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma “ gibi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılır.9.Kanıtlayıcı anlatımda hitap edilen toplumun kültür düzeyi ve beklentileri önemlidir.Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabında sayfa 165–166–167–169 ‘daki metinler.

  22. Sayfa
  Turkceciler.com

  23. Sayfa
  Turkceciler.com9-DÜŞSEL (FANTASTİK) ANLATIMDüşsel Anlatımın Özellikleri:1.D.A.da konu; olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip, hayal ürünüdür.2.Zaman belirli ya da belirsizdir; olağanüstü özelliklere sahip olabilir.3.Mekân, olağanüstü, düşsel öğelerden oluşmuş olabilir. Mekân günlük yaşamda karşılaşamayacağımız niteliktedir.

  24. Sayfa
  Turkceciler.com9-DÜŞSEL (FANTASTİK) ANLATIMDüşsel Anlatımın Özellikleri:4.Kişiler çoğu zaman gerçekten uzak kişilerdir. Olağanüstü nitelikte olabilirler.5.Düşsel anlatımda hayal, varsayım, abartma, kişileştirme gibi unsurlar çok kullanılır.6.Daha çok di’ li veya miş’li geçmiş zaman kipi kullanılır.Örnekler: Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Gora, E.T,Yıldız Savaşları

  25. Sayfa
  Turkceciler.comDüşsel Anlatımla; Düşsel Olmayan Metinlerin Benzer Ve Farklı Yönleri:Benzerlikleri:Her iki anlatımda da yapıyı meydana getiren ögeler (kişi,zaman,mekan,ve olay örgüsü)aynıdır.Farklılıkları:1.Düşsel anlatımda: D.A.da konu; olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip,hayal ürünüdür.Düşsel Olmayan Anlatımda: Konu yaşanmış ya da yaşanabilir olmalıdır. Günlük yaşama ait unsurlar konu olabilir.2. Düşsel anlatımda: Tema hayali unsurlardan oluşurDüşsel Olmayan Anlatımda: Tema konuyla ilgili olarak günlük yaşama ait, yaşanabilir özelliktedir.

  26. Sayfa
  Turkceciler.comDüşsel Anlatımla; Düşsel Olmayan Metinlerin Benzer Ve Farklı Yönleri:3. Düşsel anlatımda: Zaman belirli ya da belirsizdir. Bazen zaman ötesi nitelikler taşır.Düşsel Olmayan Anlatımda: Zaman belirli ya da belirsizdir. İçinde bulunduğumuz zamanın özelliklerine sahiptir.4. Düşsel anlatımda: Mekân olağanüstü, düşsel ögelerden oluşmuş olabilir. Mekân günlük yaşamda karşılaşamayacağımız niteliktedir.Düşsel Olmayan Anlatımda: Mekân, olağanüstü düşsel ögelerden uzak sıradan, günlük yaşamda karşılaşacağımız mekânlardır.

  27. Sayfa
  Turkceciler.comDüşsel Anlatımla; Düşsel Olmayan Metinlerin Benzer Ve Farklı Yönleri:5. Düşsel anlatımda: Kişiler çoğu zaman gerçekten uzak kişilerdir. Olağanüstü nitelikte olabilirler.Düşsel Olmayan Anlatımda: Kişiler gerçekte olabilecek, sıradan, günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz kişilerdir.Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabında sayfa 176(“Bitmeyecek Öykü” ,”Ağrı Dağı”), 177 (Dünyalar Savaşı) adlı metinler

  28. Sayfa
  Turkceciler.com10-GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIMGelecekten söz eden anlatımın kullanıldığı metin türleri: roman, hikâye, tiyatro, şiir, denemeGelecekten söz eden metinlerin ortak özellikleri:1. Gelecekten söz eden metinler varsayım ile oluşmuştur.2. Gelecekten söz eder.3. Verilerden yola çıkılarak geleceğe ait tahmin yapılabilir.

  29. Sayfa
  Turkceciler.com10-GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM4. Olandan çok olması istenilen anlatılır.5. Gerçekleşmesi mümkün olmayan tasarı ve düşünceler (ÜTOPYA) anlatılır.6. Genellikle gelecek zaman ifadesi kullanılır.

  30. Sayfa
  Turkceciler.com“Gelecekten söz eden anlatım” ile “Düşsel anlatım” arasındaki benzerlik ve farklılıklar:Gelecekten söz eden anlatımda ve düşsel anlatımda kişinin kendi hayal dünyasındakiler dile getirilir ve buna göre bir anlatım yolu seçilir. Düşsel anlatımda gerçeklikle ilgisi olmayan tamamen çağrışımlara dayalı olaylar, kişiler, zamanlar anlatılır ve bu yapı unsuruyla konu ve tema oluşturulur. Gelecekten söz eden anlatımda ise gerçeklerden yola çıkılarak tahmine dayalı bir anlatım yolu benimsenir. Yani gelecekten söz eden anlatım gerçeğe daha yakındır. (Bakınız dil ve anlatım kitabı sayfa 183 “Ütopya” ve “İklim Değişikliği” başlıklı metinler.)

  31. Sayfa
  Turkceciler.com11-SÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIMLA OLUŞTURULMUŞ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ1.Jest ve mimikler anlatımın gücünü arttırır.2.Sohbet, mülakat ve diyalog, monolog metinleri söyleşmeye bağlıdır.3.Karşılıklı konuşmalar, bağlama ve konuşulan kişiye göre değişebilir.4.Görme ve işitmeyle kurulan iletişim önemlidir.5.Vurgu ve tonlama önemlidir.

  32. Sayfa
  Turkceciler.com11-SÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIMLA OLUŞTURULMUŞ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ6.Hikâye, Roman, Tiyatro, Mülakat, Röportaj, Monolog söyleşmeye bağlı anlatımın kullanıldığı metin türleridir.7.Roman, hikâye ve tiyatrolardaki karşılıklı konuşmalara diyalog, iç konuşmalara ise monolog denir.8.Tekrarlar söyleşmeye bağlı anlatımlarda ifadeyi kuvvetlendirir.9.Söyleşmeye bağlı metinlerde anlatımın süresi sınırlandırılmalıdır.style.visibilityppt_xppt_y

  33. Sayfa
  Turkceciler.com12-MİZAHÎ ANLATIMÖzellikleri:1.Okuyucuda uyandırılmak istenen etkiye göre düzenlenir.2.Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.3.Mizahî unsurlarda gerçekten sapma vardır.4.Mizahî unsurları oluşturmada karşılaştırmalar, durumlar, hareketler, kelime ve kelime gruplarından yararlanılabilir.

  34. Sayfa
  Turkceciler.com12-MİZAHÎ ANLATIM5.Amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir.6. Roman, hikâye, tiyatro, şiir, deneme gibi türlerde kullanılır.7.Mizahî anlatımlarda dil bir olayı anlatmak için kullanılır.(sanatsal, edebî işlevlerde kull.)

  3 yıl önce Dikkat etmen gereken 2 şey var. Birincisi eklediğin dosyanın boyutu yani büyüklüğü 8 mb dan büyük olmayacak.. ikincisi dosyanın adında . yani nokta işareti olmayacak 2.mehmet.pptx olmamalı 2-Mehmet.pptx olmalı yani. Ayrıca eklerken veren Hatayı söylersen daha iyi yardımcı olurum
  3 yıl önce BENDE EKLEMEK İSTİYORUM AMA GİRMİYOR
 • 1
  Önizleme: 2 yıl önce

  Anlatım Türleri Nelerdir Kısa Sunum Tablo Halinde

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ANLATIM TÜRLERİ1

  2. Sayfa
  2{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Anlatım TürüAnlatım Türünün AmacıKullanılan Dilin İşleviKullanıldığı Edebi TürlerÖyküleyici AnlatımBir olayı olay, mekân, zaman, kişi ve anlatıcı kavramları çevresinde okuyuculara anlatmayı amaçlar.“Ne olmuş”Dilin heyecana bağlı işlevini kullanır.Başta roman, hikâye ve tiyatroda kullanılır. Bu tür­lerin dışında öğretici metinlerden olan gezi yazısı, anı, günlük, biyografi, denemelerde de kullanıla­bilir.Betimleyici AnlatımBetimleyici anlatım, okuyucunun gözünde bir durumu, mekânı veya kişiyi canlandırmak için kullanılır.“Kelimelerle resim yapmak”“Nasıl bir varlık”Kullanıldığı metne göre dilin işlevi de değişir. Sanatsal metinlerde kullanılan betimleyici anlatım­da dilin heyecana bağlı işlevi kullanılırken bilgi vermeyi amaçlayan metinlerde dilin göndergesel işlevi kullanılır.Daha çok anlatmaya bağlı metinlerde kullanılan betimleyici anlatım, birçok öğretici metinde bilgi vermek amaçlı kullanılabilir.Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) AnlatımBu anlatım türü, sanatçıya duygu ve heyecanlarını okuyu­cuya duyurmasında yardımcı olur.Bu anlatım türünde daima dilin heyecana bağlı işlevi kullanılır.Daha çok şiirde kullanılan bu anlatım türüne roman ve hikâyede de sıkça başvurulur.Destansı (Epik) AnlatımBir milletin başından geçen önemli olayların anlatıldığımetinlerde kullanılan destansı anlatım, içerdiği olağanüstülüklerden dolayı öyküleyici anlatımdan ayrılır.Bu anlatım türünde daima dilin heyecana bağlı işlevi kullanılır.Daha çok şiirde kullanılan bu anlatım türünün roman ve hikâyede de kullanıldığı olur.Emredici AnlatımBu anlatım türü okuyucusunu bir iş yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davranış gerçekleştirmeye zorlar.Bu anlatım türünde dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılır.Kanun, kural ve yönetmeliklerin açıklandığı metinlerde,kullanma kılavuzlarında,siyasi amaçla hazırlanan ve propaganda yapılan metinlerde, siyasetname ve vasiyetlerde, ilan ve reklam metinlerinde emredici anlatım kullanır.Öğretici AnlatımÖğretici anlatım, bilgi verme, okuyucuyu aydınlatma ve açıklama yapma amacıyla oluşturulan metinlerde kul­lanılan anlatım türüdür.Bu anlatım türünde dilin göndergesel işlevi kul­lanılır.Daha çok ders kitaplarında ve ansiklopedik bilgi veren metinlerde kullanılır.

  3. Sayfa
  3{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Açıklayıcı AnlatımAçıklayıcı anlatım okuyucuya bilmediği bir konuda bilgi vermek ve açıklama yapmak amacıyla hazırlanan metinlerde kullanılan anlatım türüdür.Bu anlatım türünde dilin göndergesel işlevi kul­lanılır.Bu anlatım türü daha çok öğretici metinlerde kul­lanılsa da romandan hikâyeye ondan da deneme, anı ve gezi yazısına kadar değişik türlerde kullanılabilir.Tartışmacı AnlatımYazarın düşüncelerini okuyucuya kabul ettirmeyi amaçladığı metinlerde kullanılan anlatım türüdür.Bu anlatım türünde dilin göndergesel işlevi kul­lanılır.Bu anlatım türü makale, fıkra, denemelerde sıkça kullanılır.Kanıtlayıcı AnlatımYazar tarafından belirlenen bir önerinin okuyucuya ispat­landığı metinlerde kullanılan anlatım türüdür.Bu anlatım türünde dilin göndergesel işlevi kul­lanılır.Bu anlatım türü makale, fıkra, denemelerde sıkça kullanılır.Düşsel (Fantastik) AnlatımGerçeğe dayalı olmayan ve olay, mekan ve kahramanların olağanüstü özellikler gösterdiği metinlerde kullanılan anlatım türüdür.Bu anlatımda dilin heyecana bağlı işlevi kullanılır.Daha çok roman ve hikâyede kullanılan bu anlatı­ma günümüzde pek çok sinema metninde de başvurulur.Gelecekten Söz Eden AnlatımGeleceğe ait tahminlerde bulunarak gelecekten haber vermeyi amaçlayan metinlerde kullanılır.Kullanıldığı metne göre dilin işlevi de değişir. Sanatsal metinlerde kullanılan gelecekten söz eden anlatımda dilin heyecana bağlı işlevi kullanılırken bilimsel verilere dayanılarak yapılan tahminlerde dilin göndergesel işlevi kullanılır.Bazı bilim kurgu romanları, fal ve burç yorumları, meteoroloji tahminleri, ütopyalar bu anlatımla oluşmuş metinlere sahiptir.Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog)Karşılıklı konuşmayla oluşmuş metinlerde kullanılan anlatım türüdür.Bu anlatım türünde dilin heyecana bağlı işlevi kullanılır.Tiyatro metinlerinde, söyleşilerde, röportajlarda, roman ve hikâyede bu anlatım türü kullanılabilir.Mizahi AnlatımOkuyucuyu düşündürmeyi ve güldürmeyi amaçlayan metinlerde kullanılan anlatım türüdür.Dilin heyecana bağlı işlevini kullanır.Fıkra ve nüktelerde, tiyatroda, roman ve hikâyede, reklam ve sinema metinlerinde bu anlatım türü sıkça kullanılır.

Anlatım Türleri Videoları

 • 18
  3 yıl önce

  Anlatım biçimleri videosu

Anlatım Türleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Anlatım Türleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin